Chuồng dê, cừu

Bạn có thể thăm và cho dê, cừu ở đây ăn