Cây sách đỏ

Từ năm 1964, Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đã công bố Sách Đỏ, nhằm cung cấp thông tin về tình trạng bảo tồn và đa dạng các loài sinh vật có nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng trên toàn cầu. Ở nhiều quốc gia cũng đã xuất bản Sách Đỏ của riêng lãnh thổ. Việt Nam lần đầu tiên công bố Sách Đỏ Thực vật vào năm 1996 và hơn 10 năm sau đó (2007) đã xuất bản lần thứ hai với sự bổ sung nhiều tư liệu mới và dựa trên tiêu chuẩn của IUCN. Sách Đỏ Việt Nam Phần Thực vật đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội và toàn cộng đồng về tính cấp thiết của việc bảo tồn đa dạng và tài nguyên sinh học